Algemene gebruikersvoorwaarden

Welkom bij OrigineelOvernachten, leuk dat je onze website bezoekt.

Het platform www.origineelovernachten.nl wordt als dienst aangeboden door OrigineelOvernachten. Aan het gebruik van het platform zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Via het platform kunnen er overeenkomsten worden gesloten met partijen die originele overnachtingsplekken ter verhuur aanbieden. OrigineelOvernachten is geen partij bij deze overeenkomsten, maar slechts bemiddelaar bij de totstandkoming daarvan. Onderstaande gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden voor wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten van Origineel Groep B.V., handelend onder de naam OrigineelOvernachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73244201.

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 01 september 2021 van toepassing op ieder gebruik van het Platfom en op alle door OrigineelOvernachten aangeboden diensten.

Artikel 1. Definities

1.1. Dienst: de dienst die OrigineelOvernachten ten behoeve van Huurder zal leveren, waarbij een online Platform wordt aangeboden waarop Verhuurders originele overnachtingsplekken ter verhuur aanbieden aan Huurder.
 
1.2. Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden.
 
1.3. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 
1.4. Huurvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Verhuurder die integraal onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst. 
 
1.5. Huurovereenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen Huurder en Verhuurder naar aanleiding van de reservering via het Platform, met betrekking tot verhuur van een originele overnachting.
 
1.6. OrigineelOvernachten: Origineel Groep B.V., gevestigd aan de Lireweg 100 in Nieuw-Vennep en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 73244201.
 
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen OrigineelOvernachten en Huurder krachtens welke OrigineelOvernachten de Dienst zal uitvoeren en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
 
1.8. Platform: het platform dat bereikbaar is via de Website.
 
1.9. Verhuurder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die (een) overnachtingsplek(ken) aanbiedt via het Platform. 
 
1.10. Website: de website van OrigineelOvernachten, te raadplegen via origineelovernachten.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

 

Artikel 2. Gebruik van de Dienst

2.1. OrigineelOvernachten biedt via het Platform een bemiddelingsdienst aan. Via het Platform kan Huurder reserveringen plaatsen bij Verhuurders met betrekking tot het huren van originele overnachtingsplekken. Wanneer Verhuurder de reservering via het Platform heeft bevestigd, ontvangt Huurder een bevestigingse-mail. De Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand nadat Verhuurder de reservering heeft bevestigd.
 
2.2. OrigineelOvernachten is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder. OrigineelOvernachten is nooit partij bij een Huurovereenkomst en draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van het aanbod, de levering, kwaliteit en eventuele wijzigingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Verhuurder zelf. OrigineelOvernachten is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder.
 
2.3. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder het proces via het Platform volledig heeft doorlopen en Verhuurder de reservering heeft bevestigd, waarna Huurder een bevestigingse-mail ontvangt.
 
2.4. De Verhuurder stelt voorwaarden met betrekking tot het gebruik van haar originele overnachtingsplek en met betrekking tot annulering van de reservering. Raadpleeg hiervoor de Huur- en annuleringsvoorwaarden van de betreffende Verhuurder.
 
2.5. Via het Platform kan Huurder ook informatie vinden over de website van de Verhuurder. Reserveringen die worden geplaatst buiten het Platform van OrigineelOvernachten om, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van OrigineelOvernachten. OrigineelOvernachten is nooit partij bij deze overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit die overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder.
 

Artikel 3. Gebruiksregels

3.1. Gebruiker garandeert dat de Dienst niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. 
 
3.2. Indien OrigineelOvernachten constateert dat Huurder de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Huurder waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag OrigineelOvernachten of de toeleverancier(s) ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan OrigineelOvernachten zonder waarschuwing ingrijpen.
 
3.3. Indien naar het oordeel van OrigineelOvernachten hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van OrigineelOvernachten of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van de Dienst, het overmatig verzenden van gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is OrigineelOvernachten gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 
 
3.4. OrigineelOvernachten is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde stafbare feiten. Voorts is OrigineelOvernachten gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Huurder inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits er aan de vereisten daarvoor op grond van de wet/jurisprudentie is voldaan. 
 
3.5. OrigineelOvernachten kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Huurder verhalen. Huurder weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Huurder bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Huurder zelf aansprakelijk is. Huurder vrijwaart OrigineelOvernachten van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 

Artikel 4. Klachten

4.1. OrigineelOvernachten neemt klachten en meldingen ten aanzien van de Dienst uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over het Platform kan er contact worden opgenomen met OrigineelOvernachten. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over het aanbod van Verhuurder dient er contact opgenomen te worden met de desbetreffende Verhuurder. 
 
4.2. Op klachten over het Platform zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst gereageerd worden. 

 

Artikel 5. Beschikbaarheid en onderhoud

5.1. OrigineelOvernachten zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.
 
5.2. OrigineelOvernachten heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.
 
5.3. OrigineelOvernachten mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Huurder welkom, maar uiteindelijk beslist OrigineelOvernachten zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.
 

Artikel 6. Ondersteuning

6.1. Voor ondersteuning die betrekking heeft op de originele overnachtingsplek van Verhuurder en/of vragen over de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder, dient Huurder zich te richten tot de desbetreffende Verhuurder waarmee hij de Huurovereenkomst heeft gesloten. 
 
6.2. Huurder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst en het sluiten van Huurovereenkomsten met Verhuurders.

 

Artikel 7. Prijzen en informatie

7.1. De Dienst wordt door OrigineelOvernachten geheel gratis aan Huurder aangeboden.
 
7.2. OrigneelOvernachten heeft geen invloed op de getoonde prijzen, foto’s en informatie en is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen. 
 
7.3. OrigineelOvernachten spant zich in om Verhuurders te stimuleren om de prijzen, informatie en getoonde beschikbaarheid te actualiseren.
 

Artikel 8. Betaling

8.1. Huurder is gehouden om alle betalingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder direct aan Verhuurder te voldoen. 
 
8.2. De betalingsvoorwaarden van Verhuurder zijn van toepassingen op de Huurovereenkomst.
 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. OrigineelOvernachten kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de Dienst, gezien de Dienst kosteloos wordt aangeboden.
 
9.2. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van OrigineelOvernachten. 
 
9.3. Huurder is er zich van bewust dat OrigineelOvernachten enkel bemiddelt bij de totstandkoming van een Huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder. OrigineelOvernachten is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Huurovereenkomst. OrigineelOvernachten is immers geen partij bij de Huurovereenkomst.
 
9.4. OrigineelOvernachten heeft geen invloed op (i) de gegevens die de Huurder zelf invoert, (ii) de aanbiedingen en informatie van Verhuurders via de Website, (iii) de inhoud van Huurovereenkomst(en) tussen Huurders en Verhuurders, (iiii) en de inhoud van de Huur- en annuleringsvoorwaarden van Verhuurders.
 

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1. De Overeenkomst gaat in zodra Huurder voor het eerst gebruikmaakt van de Dienst door een reservering te plaatsen bij een Verhuurder op het Platform en eindigt op het moment dat Huurder de Huurovereenkomst sluit met Verhuurder, of op het moment dat Huurder de reservering annuleert. 
 
10.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is OrigineelOvernachten gerechtigd om per direct de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Huurder opgeslagen Data te wissen of ontoegankelijk te maken. Huurder heeft geen mogelijkheid om de Data via de Dienst te exporteren.
 

Artikel 11. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

11.1. OrigineelOvernachten behoudt zich het recht voor de Dienst en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
 
11.2. Indien Huurder een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Huurder tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van Huurder.
 
12.3. Onder “schriftelijk" wordt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
12.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 
12.5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is OrigineelOvernachten gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 
Copyright OrigineelOvernachten
Deze Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OrigineelGroep B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.